top of page
logo6.png

Polityka prywatności

1. Wprowadzenie oraz uwagi ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa sposób przetwarzania udostępnionych nam przez Panią/Pana danych osobowych, zasady ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Pani/Panu praw w tym zakresie, pozyskanych przez internetowy Sklep Ekologiczny Trawa pod adresem internetowym www.skleptrawa.pl (zwany dalej „Sklepem Internetowym”).

 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Axperia Sp. z o.o, ul. Kopernika 30/607, 00-336 Warszawa, e-mail: info@skleptrawa.pl (zwana dalej Administratorem).

 3. Pani/Pana dane są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przewidzianych w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

 4. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

 1. Wszelkie dane osobowe gromadzone są w Sklepie Internetowym na zasadzie pełnej dobrowolności.

 2. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie Rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. wyraźna zgoda Klienta na przetwarzanie tych danych, udzielana w celu założenia Konta w Sklepie Internetowym. Klient zakładając konto w Sklepie oświadcza, że zapoznał się treścią Regulaminu oraz Polityki prywatności.

 3. Podstawą przetwarzania przez Administratora danych osobowych zbieranych w trakcie dokonywania przez Klienta zakupu towarów w Sklepie Internetowym, w tym składania przez Klienta Zamówień, jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i konieczność realizacji Umowy przez Administratora na rzecz danego Klienta. Dodatkowo możliwość takiego przetwarzania danych osobowych potwierdzana jest poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki prywatności. Dane osobowe zbierane w trakcie dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym są integrowane z danymi osobowymi Klienta zbieranymi w ramach Konta w celu usprawnienia procesu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym.

 4. Nadto Administrator przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie dane na temat sposobu korzystania ze Sklepu Internetowego (w tym narzędzi użytych do korzystania ze Sklepu Internetowego) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. ze względu na prawnie usprawiedliwione cele realizowane przez Administratora, a w szczególności w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, jak również w celu optymalizacji, usprawnienia i personalizacji funkcji Sklepu Internetowego oraz w celu tworzenia statystyk. Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą.

 5. Jeżeli Klient wyrazi na to odrębną zgodę, jego dane osobowe (adres e-mail, nr telefonu) mogą być przetwarzane w celu przesyłania mu drogą elektroniczną informacji handlowych na temat Towarów lub Administratora, w tym na podany adres e-mail poprzez Newsletter. Klient ma prawo w każdym czasie żądać zaprzestania wysyłania mu informacji handlowych drogą elektroniczną.

 6. Dane przetwarzane dla celów związanych z Rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia Konta (czego skutkiem jest rozwiązanie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych).

 7. Dane przetwarzane w związku ze składaniem Zamówień i zawieraniem Umów będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków natury podatkowej i księgowej, część tych danych osobowych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji poszczególnych Umów.

 8. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych (na adres e-mail) będą przetwarzane do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód.

 9. Informacje niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

 10. Dane osobowe dla celów kontaktu z Administratorem będą przetwarzane w okresie prowadzenia tego kontaktu, a później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu, co jest uzasadnione koniecznością odtworzenia treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń.

 11. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych będą przetwarzane przez 3 lata od zakończenia umowy.

3. Cel i zakres zbierania danych oraz odbiorcy danych

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane:

  • zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”);

  • w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz są nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (,,ograniczenie celu’’);

  • adekwatnie, stosownie oraz zostają ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”);

  • prawidłowo, a w razie potrzeby dane osobowe są uaktualniane („prawidłowość”);

  • w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane. („ograniczenie przechowywania”);

  • w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

 3. Klient podaje następujące dane osobowe:

  • w procesie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym: adres imię, nazwisko, adres e-mail.

  • w trakcie dokonywania zakupów produktów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail, dane dotyczące metody dostawy oraz płatności, dane o zamówionych towarach w celu zawarcia i późniejszej realizacji Umowy.​

 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Administratora w celu przyjmowania Zamówień, realizacji Umowy, dokonania wzajemnych rozliczeń i podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta.

 5. Klient może również nie podawać ww. danych, jednakże w takim wypadku Administrator może nie przyjąć Zamówienia lub nie być w stanie wykonać Umowy. W związku z charakterem niektórych towarów lub usług dostępnych w Sklepie Internetowym, Klient może być poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych. 

 6.  Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

  • składanie Zamówień,

  • zawarcie i realizacja Umowy,

  • rozliczenia sprzedaży, ewentualnych reklamacji i archiwizacji,

  • bieżący kontakt związany ze złożonymi Zamówieniami lub zawartymi Umowami,

  • realizacja działań marketingowych własnych produktów i usług (w formie tradycyjnej),

  • za odrębnie wyrażoną zgodą – w celu objętym oświadczeniem, np. w celu przesyłania Klientom drogą elektroniczną (poprzez podany adres e-mail) informacji handlowych dotyczących Towarów lub Administratora (w formie Newslettera)​.

 7. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów:

  • pracownicy, współpracownicy Administratora,

  • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,

  • współadministratorzy danych,

  • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, kurierską lub do paczkomatu, Administrator udostępnia ​zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,

  • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym, bezpośrednio realizującym na rzecz Administratora zawartą z Klientem Umowę, więc wyłącznie w celu należytej realizacji takiej Umowy,

  • firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celu ich przechowywania, dostarczania Newslettera i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Klientami w imieniu Administratora lub partnerów handlowych Administratora.

 8. Podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych. Spółka zapewnia Klientowi na jego życzenie szczegółową informację o podmiocie, któremu powierzył przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich przekazania. Ponadto, w tym trybie Spółka zapewnia także dostęp do aktualnej i szczegółowej informacji o wykorzystanych lub udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych przez Klienta drogą elektroniczną. 

 9. Dane osobowe Klienta nie będą sprzedawane ani też przekazywane podmiotom trzecim w innych celach niż opisane powyżej.

4. Sposoby zbierania danych osobowych

 1. Jeżeli Pani/Pan odwiedza Stronę Internetową, w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące wizyty, w szczególności:

  • adres IP,

  • rodzaj systemu operacyjnego,

  • rodzaj/typ przeglądarki.​

 2. Sama wizyta w Sklepie Internetowym nie wymaga podania żadnych innych informacji, ani danych osobowych.

 3. Zbieranie pozostałych danych następuje dobrowolnie w inny sposób, np. za pomocą formularza zamówienia, poczty e-mail czy poprzez formularz zapisu do Newslettera.

 4. Podsumowując, Pani/Pana dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:

  • realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym;

  • marketingu własnych produktów (jeśli jest Pani/Pan naszym Klientem, to przetwarzania danych na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu czy plików cookies. W pozostałych przypadkach nasza działalność marketingowa opiera się na Pani/Pana zgodzie);

  • przesyłania Newslettera – po wyrażeniu zgody;

  • uczestnictwa w ankiecie,

  • w odpowiedzi na zapytanie,

  • dla celów statystycznych.​

5. Zbieranie danych osobowych w sposób automatyczny

 1. Pliki Cookies - przy okazji odwiedzin Sklepu Internetowego w sposób automatyczny zbierane są niektóre Pani/Pana dane osobowe. Dane te są zbierane przez tzw. pliki cookies (ciasteczka). Służą one do tego, aby wizyta na naszej stronie internetowej była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza oraz aby przyspieszyć poruszanie się po Sklepie Internetowym. Cookies to niewielki plik tekstowy, który jest umieszczany na urządzeniu końcowym użytkownika. Niektóre z używanych przez nas cookies (tzw. cookies sesyjne) są usuwane po zakończeniu sesji przeglądania, czyli po zamknięciu przeglądarki. Inne cookie pozostają na urządzeniu końcowym oraz umożliwiają nam lub naszym partnerom ponowne rozpoznawanie przeglądarki przy następnej wizycie na naszych stronach (tzw. cookies trwałe). Dokonywanie zakupów poprzez Sklep Internetowy za pośrednictwem funkcji koszyka wymaga korzystania z plików cookies „sesyjnych“ i „stałych“. Ograniczenie stosowania plików cookies przez osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym. Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

  • umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;

  • rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty w Sklepie Internetowym, aby zachować jego preferowane ustawienia w koszyku (sposób płatności, sposób dostawy itp.);

  • lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.​

 2. Tracking Pixel - technologia tracking pixel (albo web bug) spełnia podobne zadania jak cookies, jest jednak niewidoczna dla użytkownika. Stosujemy tracking pixel w ramach funkcji sklepowych dla pomiaru zachowania użytkownika na stronie i w Newsletterze oraz do sterowania ofertą w ramach remarketingu. Takie dane są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na komputerze użytkownika ani w bazie danych. Aby zablokować stosowanie tracking pixel na naszych stronach, może Pan/Pani zastosować takie narzędzia, jak webwasher, bugnosys lub AdBlock (w przeglądarce Firefox). Aby zablokować stosowanie tracking pixel w naszym newsletterze, może Pan/Pani w taki sposób ustawić oprogramowanie Pana/Pani skrzynki mailowej, aby w wiadomościach nie był wyświetlany protokół HTML. Funkcja tracking pixel jest też zablokowana, jeśli czyta Pan/Pani maile w trybie offline.

 3. Usługa Criteo i RTB - stosują cookies, aby anonimowo rejestrować dane dotyczące zachowania w sieci i oferować kontekstową reklamę (bannery, e-maile) odpowiednio do Pana/Pani zainteresowań.

6. Stosowanie innych technologii śledzących działania podejmowane na stronie

 1. Wykorzystywanie danych osobowych niepochodzących z ciasteczek - dane osobowe, które Pani/Pan nam przekazuje, są wykorzystywane, m.in. do Newslettera z aktualną ofertą/reklamą produktów. W tym celu kontaktujemy się przez takie kanały komunikacji, o jakich zostaliśmy poinformowani w związku z wyrażoną przez Panią/Pana zgodą, przykładowo za pośrednictwem e-maila, jeśli podany został adres e-mail lub mobilnych aplikacji, jeśli podany został numer telefonu komórkowego. Ewentualnie możemy wykorzystać Pani/Pana dane do sporządzenia i aktualizacji Pani/Pana profilu użytkownika, aby przedstawić zindywidualizowaną reklamę, która zgodnie z naszymi przypuszczeniami może być dla Pani/Pana szczególnie interesująca.

 2. Newsletter:

  • W przypadku zapisu do naszego Newslettera zgadza się Pan/Pani na wykorzystywanie Pana/Pani danych przez Sklep Ekologiczny Trawa w celu przedstawiania informacji o naszym asortymencie i produktach za pośrednictwem e-maila.

  • Jeśli do opracowania i wysyłki Newslettera zaangażowane zostaną inne firmy, zostaną one zobowiązane do ochrony Pana/Pani danych zgodnie z RODO i nową UODO oraz do ich wykorzystywania wyłącznie do podanego powyżej celu.

  • W przypadku późniejszej rezygnacji z naszego Newslettera, może to Pan/Pani zawsze uczynić bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek innych kosztów poza kosztami przesłania tej informacji za podstawową opłatą. W tym celu wystarczy złożyć odpowiednie zgłoszenie, przesłać e-mail bądź list.

7. Ocena produktów i oferentów

 1. W celu oceny produktów i oferentów przez naszych klientów oraz dla celów naszego wewnętrznego zarządzania jakością aktywowaliśmy na naszych stronach internetowych aplikację do oceniania. Za pośrednictwem tej opcji po zakupie produktu można nas ocenić.

 2. Po realizacji zamówienia otrzyma Pan/Pani e-mail z prośbą o ocenę za pośrednictwem linku do odpowiedniej strony. W każdej chwili może Pan/Pani zrezygnować z takiego wykorzystywania Pana/Pani danych przez wysłanie e-maila na adres info@skleptrawa.pl bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek innych kosztów poza kosztami przesłania tej informacji za podstawową opłatą.

 3. Pana/Pani ocena jest całkowicie dobrowolna. Może też Pan/Pani zupełnie zignorować zaproszenie do oceny. Jednakże taka ocena pomogłaby nam w dalszym ulepszaniu naszej oferty – na Pana/Pani korzyść i na korzyść naszych innych klientów.

 

8. Bezpieczeństwo w Internecie

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych oraz odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 2. Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:

  • szyfrowanie danych osobowych,

  • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,

  • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

  • regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania​

 3. Administrator stosuje za pośrednictwem Pana/Pani przeglądarki standardowe środki bezpieczeństwa, to jest tzw. szyfrowanie SSL. SSL to protokół bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia danych. Szyfrowanie danych użytkownika odbywa się przy pomocy certyfikatów SSL (klasy 2) z 256 bitami przy maksymalnej długości szyfru 2048 bitów. Chronione przez SSL obszary można rozpoznać na podstawie symbolu kłódki w Pana/Pani przeglądarce. Bezpieczne połączenie jest z reguły rozpoznawalne na podstawie adresu, który rozpoczyna się wtedy od „https://". Jeśli wykona Pan/Pani kliknięcie na symbol zamka, wtedy otrzyma Pan/Pani bliższe informacje o certyfikacie bezpieczeństwa. Pana/Pani dane osobowe są u nas w bezpieczny sposób przekazywane dzięki takiemu szyfrowaniu. Dotyczy to Pana/Pani zamówień, jak też loginu klienta. Nikt jednak nie może zapewnić absolutnej ochrony. Zabezpieczamy naszą stronę internetową i inne systemy środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianą lub rozpowszechnianiem Pana/Pani danych przez nieupoważnione osoby.

9. Bezpieczeństwo danych

​Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, nadużyciem i nieupoważnionym dostępem. Wszyscy nasi współpracownicy zostali zobowiązani do zachowania danych w tajemnicy, to jest do poufnego traktowania Pana/Pani danych osobowych. Nasze środki bezpieczeństwa podlegają bieżącej aktualizacji stosownie do postępu technicznego.

10. Bezpieczeństwo w Internecie

 1. Każdej osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

  • ​dostępu do danych,

  • sprostowania danych,

  • usunięcia danych,

  • ograniczenia przetwarzania danych,

  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.​

 2. Odwołanie lub sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych w celu przeprowadzenia Rejestracji i utrzymania Konta w Sklepie Internetowym lub w zakresie przetwarzania danych w celach handlowych następuje poprzez wysłanie wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub wysłanie e-maila na adres info@skleptrawa.pl albo poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 510 500 566.

 3. Po odwołaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe Klienta nie będą więcej używane do tych celów. Zmianę/uzupełnienie danych osobowych Klient może przeprowadzić poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje Konto w Sklepie Internetowym.

 4. Klient ma prawo wnieść skargę związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez Spółkę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@skleptrawa.pl.

11. Bezpieczeństwo w Internecie

 1. Klient w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie Polityki prywatności. 

 2. Administrator przechowuje korespondencję z Klientem w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazanym Koncie. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Klientem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

 3. Gdy Klient kontaktuje się z nami w celu dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą formularza, Administrator może ponownie zwrócić się do Klienta o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia tożsamości Klienta i umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Klienta.

12. Aktualizacja i zmiana

​Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień naszej Polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania o tym. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie naszej Polityki prywatności przed skorzystaniem z naszej oferty, aby w razie możliwych zmian i aktualizacji zapoznać się z ich bieżącą wersją.

13. Postanowienia końcowe

 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności bez informowania o tym użytkowników Sklepu Internetowego.

 3. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 24.02.2020 r.

bottom of page