top of page
logo6.png

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze internetowego Sklepu Ekologicznego Trawa.

 2. Klienci korzystający z serwisu internetowego pod adresem www.skleptrawa.pl zobowiązani są do postępowania zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu i przestrzegania określonych w nim zasad.

 3. Administratorem serwisu jest spółka Axperia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopernika 30/607 00-336 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 5252292861 (zwana dalej „Spółką” bądź „Firmą”), z którą użytkownicy mogą kontaktować się pod następującym adresem e-mail: info@skleptrawa.pl.

 4. Niniejszy Regulamin stanowi treść umowy pomiędzy Klientem, a Spółką dotyczącej warunków korzystania ze Sklepu internetowego Trawa oraz dokonywania zakupu towarów za jego pośrednictwem.

2. Definicje

Pojęciom, którymi posługuje się niniejszy Regulamin, nadaje się następujące znaczenie:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin działalności Sklepu internetowego Trawa.

 • Sprzedawca - Axperia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopernika 30/607 00-336, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000194900, telefon: 510 500 566, e-mail: info@skleptrawa.pl.

 • Sklep internetowy – prowadzony przez Sprzedawcę serwis sprzedaży on-line, dostępny dla Klientów, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać informacje o Towarach, dokonać ich zakupu poprzez prowadzone przez Sprzedawcę Konto oraz otrzymywać Newslettera. Sklep internetowy dostępny jest pod adresem internetowym: www.skleptrawa.pl.

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (spółka cywilna, spółki osobowe) korzystająca ze Sklepu internetowego.

 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie internetowym lub korzystająca z jego usług w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Konto – elektroniczny zbiór informacji zawierający dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię składanych przez niego zamówień i zawartych umów sprzedaży, przebieg realizacji złożonych zamówień, udostępniony Klientowi na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 • Newsletter - usługa świadczona przez Sprzedawcę dla Klienta polegająca na przesyłaniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej o Towarach oferowanych przez Sprzedawcę oraz o organizowanych przez niego promocjach, konkursach i innych akcjach marketingowych.

 • Towar – rzecz ruchoma obejmująca asortyment udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym.

 • Infolinia centrum obsługi telefonicznej Klienta, dostępne pod numerem telefonu zamieszczonym na stronie internetowej Sklepu, za pośrednictwem którego Klient może uzyskać od Sprzedawcy informacje o Towarach, zasadach funkcjonowania Sklepu Internetowego i realizacji zamówienia, sposobie odstąpienia od umowy oraz procedurze reklamacyjnej. Infolinia jest czynna w godzinach ustalonych przez Sprzedawcę z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).

 • Dzień roboczy – dniem roboczym jest każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr. 4 poz. 28 z poźn. zm.).

3. Podstawowe założenia

 1. Wszystkie Towary udostępnione w Sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały zgodnie z obowiązującym przepisami prawa wprowadzone na rynek polski.

 2. Umowy w Sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.

 3. Zamówienia realizowane będą jedynie na adres znajdujący się na terenie Polski.

 4. Do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową.

 5. Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 r. poz. 1422) w zakresie przesyłania Newslettera i prowadzenia Konta.

4. Rejestracja

 1. W celu założenia Konta należy wypełnić elektroniczny formularz rejestracji podając następujące dane (Klient po zalogowaniu się na Konto może zmienić niniejsze dane):

  • imię;

  • nazwisko;

  • adres poczty elektronicznej (e-mail);

 2. W procesie rejestracji Klient samodzielnie ustala i wprowadza hasło, które umożliwia dostęp do Konta.

 3. Adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy założeniu Konta stanowi login.

 4. Przy dokonaniu Rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie. Klient dobrowolnie przystępuje do korzystania z Serwisu.

 5. Po założeniu Konta Klient otrzyma od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej o zarejestrowaniu jego Konta i możliwości składania zamówień w Sklepie internetowym.

5. Kupno Towarów

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym Klient może składać wyłącznie poprzez jego stronę internetową.

 2. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do:

  • wyboru zamawianego Towaru poprzez jego umieszczenie w koszyku;

  • wyboru sposobu dostawy według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji;

  • wskazanie adresu dostawy;

  • wyboru sposobu płatności według udostępnionych przez Sprzedawcę opcji.​

 3. Minimalna wartość zamówienia wynosi 10 złotych brutto (czterdzieści dziewięć złotych). Zamówienie o wartości niższej niż 10 złotych brutto nie zostanie przyjęte i nie będzie realizowane.

 4. Wszystkie ceny Towarów podane w Sklepie internetowym są wyrażone w złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 5. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

 6. Kwota, na którą Klient dokonuje zamówień nie może przekroczyć 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych). Jeśli suma nieuiszczonych u Sprzedawcy zobowiązań osiągnie wartość 1 500 złotych, Klient musi je uregulować. W innym wypadku kolejne zamówienia nie będą przyjmowane.

 7. Zamówienia w Sklepie internetowym można składać przez całą dobę we wszystkie dni roku.

 8. Przed złożeniem zamówienia Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.

 9. Zamówienie w Sklepie internetowym zostaje złożone w momencie kliknięcia przez Klienta ikony „Zamawiam i Płacę” lub "Zapłać przez PayPal" i stanowi jednocześnie złożenie oferty zakupu Towaru objętego treścią zamówienia.

 10. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od Sprzedawcy powiadomienie na adres poczty elektronicznej zawierające informacje dotyczące treści złożonego zamówienia. Powiadomienie to stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę oferty Klienta dotyczącej zakupu Towaru na warunkach określonych w zamówieniu.

 11. W wyjątkowych sytuacjach gdy Sprzedawca nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia, poinformuje o tym Klienta, który ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia.

 12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające realizację zamówienia.

 13. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość weryfikacji danych Klienta poprzez kontakt telefoniczny lub pocztę elektroniczną.

 14. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem lub podane przez niego dane okażą się nieprawdziwe bądź nieaktualne. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem rozumie się nieudzielenie przez niego odpowiedzi w terminie 7 dni od daty wysłania do niego e-maila na adres jego poczty elektronicznej lub SMSa na podany przez niego numer telefonu.

 15. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby zamówienie Klienta zostało przekazane kurierowi w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien jednak przekroczyć 5 dni roboczych.

 16. W sytuacjach niezależnych od Sprzedawcy, okres realizacji zamówienia może wydłużyć się do 14 dni roboczych. O wszelkich opóźnieniach Sprzedawca będzie informował Klienta.

 17. Potwierdzeniem dokonania zakupu w przypadku Konsumentów jest paragon. Na życzenie Konsumenta Sprzedawca wystawi fakturę VAT. Prośbę o wystawienie faktury VAT należy zgłosić na adres e-mail: info@skleptrawa.pl bądź klikając w opcję "Chcę otrzymać fakturę" znajdującą się w Koszyku Użytkownika.

 18. Potwierdzeniem zakupu dla Klientów nie będących Konsumentami jest faktura VAT.

6. Sposób i termin zapłaty

 1. Klient za zakupione w Sklepie internetowym Towary może dokonywać płatności wyłącznie w drodze płatności elektronicznej za pośrednictwem upoważnionych operatorów, zgodnie z informacjami udostępnionymi w ramach Sklepu Internetowego.

 2. Klient nie może łączyć różnych sposobów płatności dokonując zapłaty za zakupione Towary objęte jednym zamówieniem.

 3. Zapłata za zakupione w Sklepie internetowym Towary dokonana za pośrednictwem usługi płatności elektronicznej następuje w momencie składania zamówienia.

7. Sposób dostawy Towaru i miejsce spełnienia świadczenia

 1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie w którym dostarczony został zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z Infolinią w celu wyjaśnienia sprawy.

 2. Klient zobowiązany jest po odebraniu przesyłki w paczkomacie InPost sprawdzić, czy opakowanie, w którym znajduje się zakupiony Towar nie zostało uszkodzone. Jeśli taka sytuacja zaistniała należy sprawdzić, czy zawartość przesyłki nie została uszkodzona. Jeśli zakupiony Towar został uszkodzony, należy złożyć reklamację kierując się wskazówkami pojawiającymi się na wyświetlaczu paczkomatu.

 3. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar.

8. Odpowiedzialność za Towar i procedura reklamacyjna

 1. Sprzedawca nie odpowiada za ocechowanie produktów znajdujących się na Stronie. Ocechowanie zostało wprowadzone w celu ułatwienia i usprawnienia procesu zakupowego. Sklep informuje jednak, że nie ponosi pełnej odpowiedzialności za przypisanie konkretnych cech produktom i rekomenduje sprawdzenie właściwości artykułu na stronie producenta. 

 2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Klienta z chwilą jego wydania Klientowi.

 3. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w art. 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.).

 4. Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary. Na Towary zakupione przez Klienta nie jest również udzielana gwarancja przez ich producentów.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia reklamacji, których jedynym powodem jest niespełnienie subiektywnych oczekiwań klienta.

 6. Jeżeli Klient nie zaznaczy inaczej Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że jest on Konsumentem i rozpatrzy jego reklamację według zasad obowiązujących Konsumentów.

 7. Klient może złożyć reklamację pisząc wiadomość na adres e-mail: info@skleptrawa.pl. Reklamację można również złożyć w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy zlokalizowanym w Warszawie na ulicy Plac Mirowski 1.

 8. Klient może złożyć reklamację jeśli otrzymany produkt:

  • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego,

  • został kupującemu wydany w stanie niezupełnym,

  • jest zniszczony.

 9. Klient składając reklamację powinien podać poniższe informacje: 
  • rodzaj stwierdzonej wady,
  • żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy,
  • sposób powiadomienia Klienta o rozpatrzeniu reklamacji,
  • dane kontaktowe Klienta składającego reklamację w zakresie, w jakim są one konieczne do powiadomienia go o rozstrzygnięciu reklamacji przez Sprzedawcę.
 10. Klient wysyłając reklamowany Towar do Sprzedawcy jest zobowiązany do załączenia pisma, zawierającego co najmniej następujące dane:
  • dane reklamującego – imię i nazwisko, adres zamieszkania i/lub adres e-mail,
  • datę nabycia Towaru,
  • opisaną wadę,
  • żądanie sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy
  • wskazanie w jaki sposób ma zostać powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 11. Do zgłoszonej reklamacji Klient powinien dołączyć reklamowany towar oraz przedstawić dowód potwierdzający jego zakup.
 12. Konsument ponosi bezpośrednie koszty przesłania Towaru do Sprzedawcy. Przesyłki nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.
 13. Klient zostanie powiadomiony o decyzji Sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.
 14. Klient składając reklamację może posłużyć się formularzem reklamacyjnym Sprzedawcy. Skorzystanie przez Klienta z formularza reklamacyjnego opracowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe. Formularz reklamacyjny Klient może pobrać TUTAJ, może również otrzymać go poprzez złożenie zapytania na adres mailowy info@skleptrawa.pl lub w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, w którym zamierza złożyć reklamację.
 15. Sprzedawca ma prawo nie uwzględnić reklamacji jeśli zauważy jakiekolwiek naruszenie bądź zniszczenie zakupionych produktów wynikające z winy Klienta.
 16. Klient zobowiązany jest stosować się do dostarczonych z Towarem zasad pielęgnacji i użytkowania.
 17. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może skorzystać z naszej pomocy poprzez napisanie wiadomości na adres mailowy info@skleptrawa.pl.

9. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. ustawy o prawach konsumenta (dz. U. 2014 poz. 827) Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży powinno zostać złożone Sprzedającemu w terminie 14 dni od daty, w której Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru. Termin do złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli zostało ono wysłane Sprzedawcy przed upływem wskazanego terminu.

 3. Oświadczenie Konsumenta można pobrać TUTAJ, może również zostać sformułowane w sposób dowolny, jednak z jego treści powinna wynikać wola jednoznacznego odstąpienia od umowy sprzedaży. Oświadczenie powinno wskazywać imię i nazwisko Konsumenta, numer umowy/zamówienia, adres zamieszkania, miejscowość, datę oraz wskazanie Towaru, od którego zakupu odstępuje Konsument. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu w formie pisemnej również podpis osoby składającej oświadczenie.

 4. Konsument do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy może posłużyć się oświadczeniem, które zostało mu dostarczone wraz z zakupionym Towarem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny również na stronie www.skleptrawa.pl. Posłużenie się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta nie jest obowiązkowe.

 5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać wysłane Sprzedawcy mailem lub pocztą do Axperia Sp. z o.o. adres do doręczeń: Sklep Ekologiczny Trawa ul. Plac Mirowski 1. 00-138 Warszawa, tel. 510 500 566, e-mail: info@skleptrawa.pl. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać także złożone w Sklepie stacjonarnym adres: ul. Plac Mirowski 1 , 00-138 Warszawa.

 6. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy uważa się ją za niezawartą. W takiej sytuacji Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy zakupionego Towaru, nie później niż w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy poprzez jego odesłanie do magazynu na adres: Sklep Trawa ul. Plac Mirowski 1. 00-138 Warszawa lub przekazanie towaru w Sklepie stacjonarnym Sprzedawcy, w którym złożone zostało oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy aby przed jego upływem odesłać zakupiony Towar wraz z formularzem odstąpienia od umowy.

 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Przesyłki ze zwrotem Towaru nadane za pobraniem lub na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane przez Sprzedawcę.

 8. Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi, który odstąpił od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności związane z zakupem Towaru, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania od Konsumenta zakupionego Towaru.

  1. Zwrot płatności dokonany zostanie przez Sprzedawcę przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument udzieli wyraźnej zgody na inny sposób płatności, który nie będzie wiązał się dla Sprzedawcy z ponoszeniem dodatkowych opłat.

 9. Konsument, który odstąpił od umowy w trybie określonym w niniejszym paragrafie jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru cech i funkcjonowania.

 10. Sprzedawca ma prawo odmówić odstąpienia od umowy jeśli zauważy jakiekolwiek naruszenie bądź zniszczenie zakupionych produktów.

 11. W przypadku Boxów oferowanych przez Sprzedawcę, zezwala on na odstąpienie od umowy jedynie w przypadku, w którym produkt nie został rozpakowany. Box jest traktowany jako jeden produkt, a naruszenie jego opakowania przez Klienta może być powodem odmowy przyjęcia zwrotu bądź reklamacji przez Sprzedawcę.

10. Promocje

 1. Organizatorem wszelkich Promocji na stronie http://www.skleptrawa.pl jest spółka Axperia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopernika 30/607 00-336 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 5252292861 (dalej zwana „Spółką” bądź „Firmą”), z którą użytkownicy mogą kontaktować się pod następującym adresem e-mail: info@skleptrawa.pl.

 2. Udział w Promocjach jest dobrowolny.

 3. Udział w Promocjach jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz Polityki prywatności.

 4. Promocje kierowane są do Klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego. Promocje nie obejmują sprzedaży hurtowej.

 5. Zasady wszelkich Promocji określone są na banerach informujących i/lub w postach na Facebooku i/lub Instagramie. Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek problemy ze zrozumieniem zasad danej Promocji, proszony jest o kontakt z biurem obsługi klienta.

 6. Promocje mogą dotyczyć zarówno całego asortymentu Sklepu jak i jego poszczególnych produktów.

 7. Promocje nie łączą się ze sobą, chyba, że zasady danej Promocji jasno komunikują, że można ją łączyć z innymi rabatami.

 8. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, chyba, że warunki Promocji komunikują, że jest to zabronione.

 9. Promocje dedykowane Stronie internetowej nie obowiązują w Sklepie stacjonarnym. Analogicznie, rabaty obejmujące sprzedaż regularną, nie są uwzględniane na witrynie http://www.skleptrawa.pl. Jedynym wyjątkiem może być Promocja, w której organizator jasno zaznaczył, że Rabat obejmuje zarówno asortyment sklepu stacjonarnego jak i witryny internetowej.

 10. Nieuszkodzone i nienoszące śladów użytkowania produkty nabyte w ramach Promocji podlegają możliwości zwrotu i reklamacji, na takich samych zasadach jak wszystkie artykuły znajdujące się w Sklepie. 

 11. Rabatów nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

 12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.

 13. Wykorzystanie danych osobowych Użytkowników Strony, którzy mogą korzystać z Promocji zostało dokładnie opisane w Polityce prywatności.

 14. Sprzedawane przez Sklep vouchery łączą się tylko z promocjami online.

 15. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:

  • zmiana terminu trwania Promocji;

  • zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji;

  • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana aspektami technologicznymi lub technicznymi.

 16. Zmiana Regulaminu w żadnym wypadku nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

 17. Jeśli Użytkownik będzie miał uwagi względem danej Promocji, proszony jest o kontakt z biurem obsługi klienta.

11. Świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego

 1. Sprzedawca zobowiązuje się podjąć niezbędne działania w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Sklepu internetowego.

 2. Zawarcie umowy na świadczenie przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną obejmuje zakres:

  • wysyłania Newslettera - w przypadku wszystkich Klientów, wymaga dodatkowego zarejestrowania się w formularzu, podając wyłącznie adres poczty elektronicznej. Klient może zrezygnować z takiej usługi w każdej chwili poprzez wypowiedzenie umowy;

  • prowadzenia Konta – wymaga założenia Konta. Klient może zrezygnować z usługi prowadzenia Konta poprzez wypowiedzenie umowy, kontaktując się ze Sprzedającym za pośrednictwem zakładki KONTAKT. W takim przypadku Sprzedawca zaprzestanie świadczenia usługi prowadzenia Konta, które stanie się nieaktywne. Klient utraci dostęp do danych zawartych na Koncie.

 3. Klient ma prawo zgłosić reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego oraz świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać zgłoszona Sprzedawcy przez Klienta poprzez wysłanie jej pocztą na adres: Axperia SP. z o.o., adres do doręczeń: Sklep Trawa, Plac Mirowski 1, 00-138 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: e-mail: info@skleptrawa.pl. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja, chyba że Klient zgłosi żądanie powiadomienia go na piśmie o sposobie rozpatrzenia reklamacji i wskaże adres na jaki ma zostać wysłane powiadomienie. Opisana w niniejszym punkcie procedura reklamacyjna nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towarów zakupionych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 4. Na żądanie Klienta Sprzedawca zobowiązuje się udostępnić aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Sklepu Internetowego.

12. Prywatność i przetwarzanie danych osobowych

Wszelkie informacje na temat prywatności i przetwarzania danych osobowych, zostały uwzględnione w Polityce prywatności znajdującej się na stronie www.skleptrawa.pl.

13. Prawa autorskie i pokrewne

 1. Strona internetowa Sklepu internetowego jest chroniona prawem autorskim.

 2. Sprzedawca jest właścicielem lub licencjobiorcą materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Sklepu internetowego, jeśli wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

 3. Sprzedawca upoważnia Klienta na podstawie niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu Internetowego jedynie w celu zapoznania się z prezentacją Towarów sprzedawanych przez Sprzedawcę oraz w celu zawarcia umowy sprzedaży i usług świadczonych drogą elektroniczną w zakresie wysyłania Newslettera oraz prowadzenia Konta.

 4. Klient nie może bez zgody Sprzedawcy lub licencjodawcy korzystać z materiałów zawartych na stronie internetowej Sklepu internetowego dla celów komercyjnych.

 5. Logo i nazwa Trawa oraz znaki towarowe umieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego są prawnie chronione.

 6. Sprzedawca ostrzega, że naruszenie praw autorskich i innych praw będzie ścigane na drodze cywilnej lub karnej.

14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Konsument może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument ma prawo zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 • Konsument ma prawo zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

 • Konsument ma prawo uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą od powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

15. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego.

 2. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta umowy sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Klienta zamówienia.

 3. W trakcie składania, realizacji i rozliczeń zamówienia Klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 4. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawartych pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie.

 5. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

 6. Dodatkowe informacje na temat różnych aspektów zamówienia i jego realizacji zawiera dział FAQ (Najczęściej zadawane pytania) dostępny TUTAJ. W razie dodatkowych pytań Klient może napisać do Sprzedawcy na adres e-mail: info@skleptrawa.pl.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie. O zmianie Regulaminu Klienci Sklepu internetowego zostaną powiadomieni komunikatem, do którego dołączona zostanie nowa treść Regulaminu. Komunikat zostanie wysłany do Klientów na adres ich poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed datą wejścia w życie Regulaminu.

 8. Każdy z Klientów, który nie zgadza się na zmianę treści zapisów Regulaminu może wypowiedzieć umowę na świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

 9. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu są realizowane i rozliczane na podstawie zapisów regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Zmiany Regulaminu nie naruszą praw Klienta, które nabył przed datą wejścia w życie nowych zapisów Regulaminu.

 10. Regulamin obowiązuje od dnia 24.02.2020 r.

bottom of page